technický dozor investora

Kontrolní a technická činnost pro investora

Technický dozor investora vykonává pro klienta kontrolní a technickou činnost.

Zajišťujeme:

- kontrolu souladu výstavby s projektovou dokumentací
- kontrolu stavební činnosti
- přejímky dílčích částí stavby a zakrývaných konstrukcí
- informační činnost
- zajištění dokumentace ke kolaudaci
- soupis vad a nedodělků